ಸಂಚಿಕೆ ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೧

 

 

ಚಂದದಿಳೆಯ ಚುಂಬಿಸುತ್ತ

ಚಾಚಿ ನಿಂತೆ ನೀಲನತ್ತ

ಅವನ ಭ್ರಮರ ನಾ

ನಾನೆ ದೂತ ನಾನೆ ಮೇಘ

ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹರಡುವಾಗ

ಅವಳ ಸೆರಗೂ ನಾ

ತುಂಬಿದೆದೆಯ ತಡೆಯಲಾರೆ

ಎಲ್ಲ ಸುರಿದು ಹಗುರವಾದೆ

ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ

ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯದೆಲ್ಲಿ

ಪುಂಡು ಪೋರ ನಾ

ಕಾವ್ಯವಾದೆ ಕುಸುಮವಾದೆ

ಬೆಟ್ಟವಾದೆ ಬಯಕೆಯಾದೆ

ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಅವಗೆ

ಅವಳ ಮುಖದ ಮಾಟವಾದೆ

ಮನದ ಮಾಯೆ ನಾ

 

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ!!!! ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಯಾಮದ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ!

 ಊರು ಬೇರು- ಈ ಊರು, ಆ ಊರು, ನನಗ್ಯಾವೂರು ಯಾವ ಬೇರುಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಇದೇ ನನ್ನೂರು ಇದೋ ನನ ಬೇರು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ- ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು.

(ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Neemgrove Media
All Rights Reserved