ಅಂಗಳ      ಒಂದೂರಂತೆ
Print this pageAdd to Favorite
 

 

ಸತ್ಯವಂತ ಸೊಸೆ

  
ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಜನಪದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲಿಯೂರು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವರಿಂದ ’ಸತ್ಯವಂತ ಸೊಸೆ’ ಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆ.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Neemgrove Media
All Rights Reserved