ಅಂಗಳ
Print this pageAdd to Favorite

ಸಂಚಿಕೆ ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೧

 

 

ಚಂದದಿಳೆಯ ಚುಂಬಿಸುತ್ತ

ಚಾಚಿ ನಿಂತೆ ನೀಲನತ್ತ

ಅವನ ಭ್ರಮರ ನಾ

ನಾನೆ ದೂತ ನಾನೆ ಮೇಘ

ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹರಡುವಾಗ

ಅವಳ ಸೆರಗೂ ನಾ

ತುಂಬಿದೆದೆಯ ತಡೆಯಲಾರೆ

ಎಲ್ಲ ಸುರಿದು ಹಗುರವಾದೆ

ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ

ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯದೆಲ್ಲಿ

ಪುಂಡು ಪೋರ ನಾ

ಕಾವ್ಯವಾದೆ ಕುಸುಮವಾದೆ

ಬೆಟ್ಟವಾದೆ ಬಯಕೆಯಾದೆ

ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಅವಗೆ

ಅವಳ ಮುಖದ ಮಾಟವಾದೆ

ಮನದ ಮಾಯೆ ನಾ

 

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ!!!! ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಯಾಮದ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ!

 ಊರು ಬೇರು- ಈ ಊರು, ಆ ಊರು, ನನಗ್ಯಾವೂರು ಯಾವ ಬೇರುಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಇದೇ ನನ್ನೂರು ಇದೋ ನನ ಬೇರು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ- ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು.

(ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Neemgrove Media
All Rights Reserved